سهم صندوق توسعه ملی حاصل از صادرات نفت ۴۰ درصد تعیین شد

تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز را ۴۰ درصد تعیین کردند.


به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه (اول اسفندماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند الف تبصره یک ماده واحده در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با آن موافقت کردند.


بر اساس تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی،  ﺳﻬﻢ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ، ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی و ﺧﺎﻟﺺ ﺻﺎدرات ﮔﺎز ۴۰ درصد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳلامی اﯾﺮان ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ درﻃﻮل ﺳﺎل و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺻﻮل ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺑلافاصله ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وارﯾﺰ اﯾﻦ وﺟﻮه و ﺳﻬﻢ ۱۴ و نیم درصد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان از ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی ﻣﻌﺎف از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم دوﻟﺖ و ﻧﯿﺰ ﺳﻬﻢ ۱۴ و نیم درصد ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ ذیرﺑﻂ وزارت ﻧﻔﺖ از ﻣﺤﻞ ﺧﺎﻟﺺ ﺻﺎدرات ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ (ﻣﻌﺎف از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم دوﻟﺖ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ) و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻬﻢ ۳ درصد ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ درآﻣﺪی ۲۱۰۱۰۹ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره(۵) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺪام ﮐﻨﺪ. کلا سهم ۳ درصد باید به ردیف مذکور واریز شده و صدر درصد آن به استان ها در جدول شماره ۱۰ اختصاص یابد. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم امسال، محاسبه و تسویه می‌شود. 


در ادامه تبصره و بر اساس پیشنهادی که به تصویب رسید، گزارش هزینه کرد سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت هر سه ماه یکبار توسط وزارت نفت به کمیسیون‌های برنامه و بودجه، محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر، وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ،(ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر) و دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ می‌شود.


دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *